ĐỀN MẪU ĐỒNG ĐĂNG LẠNG SƠN – ĐI LỄ ĐỀN MẪU, ĐỒNG ĐĂNG, LẠNG SƠNSince ancient times, this place is a temple. Dong Dang Linh Tu consists of 5 worshiping halls: The innermost is Tam bao, the place of worshiping Chuan De Buddha and the next Quan Am Buddhist temple on the outside is the Three-door Saint form, the place of worshiping the Most beautiful goddess, The Second Highness thousand and Samples of Freedom; followed by the Son worshiping site, including the Lord of the Lord in the middle, the two sides being the Ten-Year of the Copper Mine and the Nine-Tails; the time between the outer hall and worshiping Lord Lieu, both sides are Adoration and Adoration; The left side worshiped Kham wronged, but also worshiped Tran Trieu Duc Dai Vuong, her saints, saints ….
=====================================================
Từ xa xưa, nơi đây là một ngôi chùa. Đồng Đăng linh tự gồm có 5 gian thờ: Phía trong cùng là Tam bảo, nơi thờ Phật Chuẩn Đề và Phật bà Quan Âm gian kế tiếp phía ngoài là Tam tòa Thánh mẫu, nơi thờ Mẫu đệ nhất Thượng thiên, Mẫu đệ nhị Thượng ngàn và Mẫu đệ tam Thoải phủ; tiếp theo là gian thờ Sơn trang gồm Chúa Thượng ngàn ở giữa, hai bên là Chầu Mười Đồng Mỏ và Chầu Chín; gian giữa chính điện ngoài cùng thờ Chúa Liễu, hai bên là Chầu Bơ và Chầu Lục; gian bên trái thờ Chầu đệ tứ Khâm sai, ngoài ra còn thờ quan Trần Triều Đức Đại Vương, các thánh cô, thánh cậu….

Nguồn: https://kulekov.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kulekov.com/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *